Logo

» Avondwedstrijden 2008

Avondcompetitie 2008

Dinsdag 6 Mei t/m Dinsdag 24 Juni 

Vertrek 18:00 eindtijd 22:00
Omgeving Hoogkerk
__________________________________

Uitslagen 1e Avondwedstrijd, Dinsdag 6 Mei

Naam               Aantal  Gewicht     Punten

A Zwart              8          6800          144
B Huisman          2          200            6
N Vernimmen     1          100            3
L Veldt                1          50              2
P Schaafsma       8          6250          133
P Zwama            17        1450           46
P Heidstra           2          1000           22
A Schuilenberg   3          250             8
          
P Schaafsma, Langste vis, Brasem 63 Cm

__________________________________

Uitslagen 2e Avondwedstrijd, Dinsdag 13 Mei

Naam               Aantal  Gewicht     Punten

A Zwart             17        5950          136
B Huisman         7          350            14
N Vernimmen    1          100            3
P Schaafsma      2          2300          48
P Heidstra          11        1350          38
A Schuilenberg  5          2700          59

P Schaafsma, Langste vis, Brasem 63 Cm

__________________________________

Uitslagen 3e Avondwedstrijd, Dinsdag 20 Mei

Naam               Aantal  Gewicht     Punten

A Zwart             9          1350          36
N Vernimmen    8          4400          96
P Schaafsma      15        4450          104
P Zwama            9          1700          43
A Schuilenberg  12        3500          82

P Schaafsma, Langste vis, Brasem 63 Cm

__________________________________

Uitslagen 4e Avondwedstrijd, Dinsdag 27 Mei

Naam               Aantal  Gewicht      Punten

B Huisman        11        1750           46
N Vernimmen    6          4100           88
L Veldt              1          150             4
P Schaafsma     13         5750          128
P Zwama           12        900             30
P Heidstra         17        3450           86
A Schuilenberg 17        5500           127

P Schaafsma, Langste vis, Brasem 63 Cm  

__________________________________

Uitslagen 5e Avondwedstrijd, Dinsdag 3 Juni

Naam               Aantal  Gewicht      Punten

B Huisman         12        1200           36
N Vernimmen     5          800             21
L Veldt               5          300             11
P Schaafsma       5          550             16
P Zwama            6          350             13
P Heidstra          15        1250           40
A Schuilenberg   6         3200           70

P Schaafsma, Langste vis, Brasem 63 Cm  

__________________________________

Uitslagen 6e Avondwedstrijd Dinsdag 10 Juni

Naam               Aantal  Gewicht      Punten

N Vernimmen  14         2500           64
L Veldt             3          350             10
P Zwama          20        2000           60

P Schaafsma, Langste vis, Brasem 63 Cm
 
__________________________________

Uitslagen 7e Avondwedstrijd, Dinsdag 17 Juni

Naam               Aantal  Gewicht       Punten

A Zwart             2          100              4
B Huisman        3          300              9
N Vernimmen   16        4550            107
L Veldt             14        1850            51
P Schaafsma     65        8600            237
P Zwama          14        1300            40
P Heidstra         6         1500            36

P Schaafsma, Langste vis, Brasem 63 Cm
 
__________________________________

Uitslagen 8e Avondwedstrijd, Dinsdag 24 Juni

Naam               Aantal  Gewicht       Punten

A Zwart              8          500             18
N Vernimmen    15        1500            45
L Veldt               7          1450            36
P Schaafsma      50        4100            132
P Zwama           14        1900            52
A Schuilenberg  8          4100            90

P Schaafsma, Langste vis, Brasem 63 Cm

__________________________________

Uitslagen Totaal Avondcompetitie 2008

P Schaafsma        798      Punten  Algemeen
A Schuilenberg   19250   Gr          Gewicht
P Zwama              92        Stuks     Aantal
P Schaafsma        63        Cm         Lengte

[ terug... ]Omhoog

17-05-2015 Copyright 2002-2018